logo Van Haarlem

Levensverzekeringen

Een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op enig moment wanneer u nog in leven bent op een bepaalde datum of wanneer u voor die bepaalde datum komt te overlijden. De levensverzekering houdt dus, zoals de naam als zegt, verband met uw al dan niet in leven zijn op een bepaalde datum. Meestal is dit de einddatum.

Er zijn een aantal figuranten op een levensverzekering:
1. Verzekeringnemer: dit is degene die het contract heeft afgesloten
2. Verzekerde: degene op wiens leven de verzekering is afgesloten
3. Begunstigde: degene die eventuele uitkeringen uit de levensverzekering krijgt
4. Premiebetaler: degene die de premie betaalt.

Soorten levensverzekeringen
Er zijn veel verschillende soorten levensverzekeringen onder allerlei namen in Nederland maar er zijn slechts 3 soorten basisvormen levensverzekering:
– Kapitaalverzekering bij leven
– Kapitaalverzekering bij overlijden
– Gemengde verzekering (kapitaal bij overlijden en leven)

Overigens zijn er op de bovenstaande drie basisvormen oneindig veel variaties die u, in samenspraak met ons, geheel zelf kunt samenstellen en afhankelijk maken van uw leeftijd, budget en gezinssamenstelling. De kapitaalverzekering bij leven staat ook bekend als spaarverzekering, beleggingsverzekering en studieverzekering. Essentieel kenmerk van al deze vormen is dat ze een spaardoel hebben. De Kapitaalverzekering Eigen Woning is ook een levensverzekering echter met specifieke fiscale kenmerken. En een Universal Life of een Unit Linked zijn ook levensverzekeringen echter in deze vormen zijn de componenten uit elkaar getrokken.

De beste levenverzekering
Wanneer u de beste levenverzekering wilt is het verstandig een afspraak met ons te maken. Wij helpen u graag verder bij het maken van belangrijke beslissingen in uw leven.

Soorten levensverzekeringen
Indien u een levensverzekering gaat afsluiten heeft u in essentie een aantal keuzes. Die keuzes bepalen de soort verzekering die u wilt hebben en welke technische en fiscale consequenties die hebben
– Spaarverzekering, overlijdensverzekering of beide
– Tijdelijk (tot een bepaalde datum) of levenslang (dus tot uw overlijden)
– Garantieverzekering of beleggingsverzekering
– Een bedrag in één keer óf een periodieke (bijvoorbeeld per maand of jaar) uitkering
– Al dan geen premierestitutie
– Al dan geen winstdeling

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die tot uitkering komt wanneer de verzekerde persoon of personen komen te overlijden. Vormen van overlijdensrisicoverzekeringen

Er zijn een aantal vormen van overlijdensrisicoverzekeringen.
1. Gelijkblijvende verzekering
2. Lineair dalende verzekering
3. Leeftijdsafhankelijke premie
4. Annuitair dalende verzekering

1. De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
Bij deze verzekeringsvorm verzekert u gedurende de gehele duur van de verzekering hetzelfde kapitaal. Dit bedrag wordt direct na het overlijden van de verzekerde(n) uitgekeerd aan de begunstigden. Hierbij kunt u denken aan uw partner, kinderen of erfgenamen. De premie en het verzekerd bedrag is gedurende de looptijd van de verzekering vast.

De gelijkblijvende risicoverzekering is uitermate geschikt wanneer er continu hetzelfde risico verzekerd moet worden. Denkt u hierbij met name aan een hypotheekschuld.

2. De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij deze verzekeringsvorm verzekert u kapitaal wat jaarlijks met hetzelfde bedrag afneemt zolang de verzekering loopt. De lineair dalende risicoverzekering is uitermate geschikt voor het afdekken van aflopende risico’s.

3. De overlijdensrisicoverzekering tegen leeftijdsafhankelijke premiebetaling
Bij deze vorm van levensverzekering wordt de premie jaarlijks vastgesteld op basis van het statistische risico dat u komt te overlijden. Belangrijkste eigenschap van deze overlijdensrisicoverzekering is dat de premie jaarlijks stijgt omdat het risico dat u komt te overlijden immers groter wordt naarmate u ouder wordt. Indien gewenst kunt u het verzekerde kapitaal aanpassen.

4. De annuitair dalende overlijdensrisicoverzekering
Bij de laatse vorm verzekert u gedurende de duur van de verzekering een annuïtair dalend bedrag. Gemiddeld daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met circa 4-8%

Kapitaalverzekering

Vanaf 01-01-2013 is het niet mogelijk nieuwe Kapitaal verzekeringen Eigen Woning (KEW) af te sluiten door wijziging in de wet. bestaande polissen kunnen tot 01-04-2013 aangepast worden. kijk dan wel eerst samen met uw adviseur of dit ook voor u goed is.

Fiscaal gezien wordt een KEW anders behandeld dan een normale kapitaalverzekering. Daarom wordt deze apart behandeld. Van een KEW is spraken zolang: Er is gedurende 15 jaar (of tot eerder overlijden) premie betaald en de hoogste premie is niet meer dan 10 x hoger dan de laagste premie.

De in de verzekeringsovereenkomst genoemde woning eigendom is van u (als verzekeringnemer) of van uw partner. In de polis is bepaald dat de begunstigde de uitkering zal gebruiken voor het aflossen van schulden of het verbeteren van de woning. De verzekering geeft recht op een eenmalige uitkering bij leven of bij eerder overlijden (of van uw partner). Indien de verzekering niet meer aan één van bovenstaande eisen voldoet moet u belasting betalen over het rentebestanddeel in de waarde van de verzekering.

Zolang de verzekering wel voldoet aan die hierboven genoemde eisen is deze vrijgesteld van belastingbetaling in box 1. Echter komt de verzekering tot uitkering dan is deze belast tegen het progressieve tarief van box 1. De berekening van het interestbestanddeel gaat volgens de overschot- of ook wel saldomethode. U moet belasting betalen over het totale interestbestanddeel (kapitaaluitkering minus som betaalde premies). Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan is de KEW echter onbelast.

De voorwaarden zijn:
- De uitkering is niet hoger dan € 31.200 indien er 15 jaar premie is betaald óf niet hoger dan € 137.500 indien er 20 jaar premie is betaald. De bedragen zijn voor 2004 en zijn geïndexeerd;
- De uitkering moeten dienen voor het aflossen van schulden;
- De premies moeten jaarlijks zijn betaald;
- De hoogste premie bedraagt niet meer dan het tienvoudige van de laagste.

Voor gehuwden of geregistreerde partners kunnen de vrijstellingen bij elkaar opgeteld worden.

Indien u recht heeft op een vrijstelling (dat is dus wanneer u voldoet aan de hierboven gestelde voorwaarden) dan is er een andere berekening van het belaste rentebestanddeel. Die berekening is als volgt:

U – V / U x S

U= Totale uitkering
V= Vrijstelling
S= Saldo (uitkering minus betaalde premies)

U kunt een gewone kapitaalverzekering (box 3) ook omzetten naar een KEW (box 1). Om dubbele belastingheffing te voorkomen mag u het interestbestanddeel op het moment van omzetting als betaalde premies zien c.q. rekenen (overigens speelt dit alleen een rol wanneer de uitkering boven de vrijstellingen uitkomst).

Premie levensverzekering

De premie die u voor uw levensverzekering betaalt is afhankelijk van een aantal factoren:

- Heeft u een bedrag (bijvoorbeeld per maand) beschikbaar of wilt u een kapitaal verzekeren?
- Hoeveel risico wil u met een spaarverzekering lopen; wilt u garanties, beleggen in vastgoed, obligaties of aandelen?
- Moet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd zijn?
- Wat is uw leeftijd of die van de verzekerde? M.a.w. hoe groot is de kans dat de verzekerde voor de einddatum komt te overlijden en wat wilt u dan dat de verzekeringsmaatschappij aan u uitkeert (betaalde premies, opgebouwde waarde)?
- Rookt u?

Universal Life en Unit Linked levensverzekeringen

Bovenstaande verzekeringsvormen hebben een aantal overeenkomsten en een aantal verschillen. Zij worden vaak in combinatie met elkaar of als verweven door een verzekeringsmaatschappij aangeboden. Een Unit-linked verzekering is in de basis een beleggingsverzekering. Met de premies die u betaald koopt u participaties (units) aan in een beleggingsfonds van de verzekeringsmaatschappij. Vaak kunt u zelf aangegeven in welke fondsen u de premies wilt beleggen. Regelmatig kunt u tijdens de looptijd van de verzekering wisselen van beleggingsfondsen. Let u daarbij echter wel op de kosten. Bij sommige verzekeraars mag u kosteloos switchen terwijl andere verzekeringsmaatschappijen daarvoor een percentage over de transactiewaarde berekenen.

Een Universal-life verzekering is ook een beleggingsverzekering. Echter met deze verzekering gaat u de diepte in voor wat betreft verzekeringstechniek. Wanneer u normaliter een gemengde verzekering afsluit, zijn daarin de componenten spaardeel, risicodeel en kostendeel integraal berekend. Met een Universal-life verzekering trekt u deze kostencomponenten uit elkaar en maakt hen inzichtelijk. Met een dergelijke verzekering bent u vrij om te bepalen hoeveel premie u betaalt en wanneer, op welke termijnen en wanneer er uitkeringen moeten plaatsvinden en wanneer de einddatum is. De betaling van de risico- en kostencomponent geschied doorgaans uit verkoop van een aantal participaties (die u eerder heeft betaald door het storten van de premie). Beide verzekeringsvormen worden veelal in combinatie met elkaar aangeboden wat resulteert in een zéér flexibele levensverzekering. De essentie is echter dat u veelal de volgende mogelijkheden heeft:
- U beslist zelf hoeveel en wanneer u premie betaald;
- U beslist zelf in welke beleggingsfondsen u de premies belegd;
- U beslist zelf of en wanneer u uitkeringen wilt uit de verzekering;
- U beslist zelf of u een kapitaaluitkering (in één keer) of een rente-uitkering (periodiek) wilt hebben;
- U beslist zelf wie de uitkeringen moet ontvangen.

Tevens bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen de mogelijkheid om arbeidsonschiktheidsdekkingen of premievrijstellingen mee te verzekeren.

Tot slot: het gaat hier vrijwel altijd om participaties in beleggingsfondsen die veelal aan de Amsterdamse Effectenbeurs (Euronext) staan genoteerd. Dat betekent ook dat de waarde van een participatie kan fluctueren.

Bijvoorbeeld
Nadat uw verzekering 18 jaar heeft gelopen wilt u de verzekering tot uitkering laten komen. U heeft op dat moment 3500 participaties in beleggingsfonds X. De koers van het beleggingsfonds is op dat moment € 85,-. Dus de waarde van uw verzekering op dát moment is € 297.500,- . Echter het kan ook zijn dat de koers relatief laag is (omdat de algemene tendens op de financiële markten negatief was). En als u dan bijvoorbeeld het geduld en de tijd heeft om nog 2 jaar te wachten met verkoop van uw participaties (als u denkt dat de koers gaat stijgen) tot de waarde (=koers) van één participatie bijvoorbeeld € 102,- is. Dan krijgt u opeens een uitkering van € 357.000,- . En dat is alleen omdat de koers hoger is. Andersom kan natuurlijk ook. Overigens heeft u vaak wel ondertussen de flexibiliteit om de premiebetaling te stoppen.

Levensverzekeringen en successierechten

De Successiewet gaat ervan uit dat een uitkering op grond van levensverzekering bij de begunstigde is belast met successierechten. De wet heeft een uitzondering gemaakt als er voor die verkrijging niets is onttrokken aan het vermogen van de overledene. Hierbij is onder meer van belang wie de premie verschuldigd is en of u al dan niet getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden, respectievelijk hoe het samenlevingscontract ingericht is. Als twee mensen een huis kopen en daarbij een hypotheek met een levensverzekering nemen, is het fiscale advies de overlijdensrisicopremies 'kruislings' (op elkaars leven) te regelen.

Levensverzekering op twee levens

Een levensverzekering op twee levens houdt in dat de één de premies van de verzekering op het leven van de ander verschuldigd, en omgekeerd of bij een gemengde verzekering de premies te splitsen. Als een van hen overlijdt, dan hoeft de ander geen successierecht te betalen, omdat die persoon alle premies zelf was verschuldigd. Van groot belang hierbij is of de partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd en of de eventuele huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden of de samenlevingsovereenkomst geen bepaling bevatten die deze regeling doorkruisen. Levensverzekeraar of verzekeringsmaatschappij

Bij de keuze voor uw levensverzekeraar zijn er naast de premie die u betaalt een tweetal belangrijke componenten die u in de gaten moet houden:
1. De kostenstructuur van de levensverzekering
2. De in het verleden behaalde rendementen van de beleggingsfondsen van de verzekeringsmaatschappij

Indien gekoppeld aan uw hypotheek, en er is gekozen voor kapitaalsverzekering eigenwoning (KEW) zijn er voorwaarde waaraan de levens verzekering dient te voldoen.
Indien de verzekering niet meer aan de eisen voldoet moet u belasting betalen over het rentebestanddeel in de waarde van de verzekering. Zolang de verzekering wel voldoet aan die hierboven genoemde eisen is deze vrijgesteld van belastingbetaling in box 1. Echter komt de verzekering tot uitkering dat is deze belast tegen het progressieve tarief van box 1. behalve als voldaan word aan de voorwaarde en de polis aan gewent word voor aflossing van een eigenwoningschuld.

Kostenstructuur van de levensverzekering

Een verzekeraar is net als elk ander bedrijf een commerciële onderneming die kosten maakt en zoveel mogelijk opbrengsten probeert te genereren. De ene levensverzekeraar gaat efficiënter om met zijn bedrijfsmiddelen waardoor de kostenstructuur lager is dan van een andere verzekeringsmaatschappij. Het voordeel voor u van een efficiente organisatie is dat er van de door u betaalde premie meer overblijft om te beleggen.

Wij zijn gespecialiseerd in…

Een heleboel. Voor de particulier kunt u bij ons terecht voor advies over sparen, beleggen, hypotheken, pensioenen, schade-, levens- en uitvaartverzekeringen. De zakelijke klant helpen wij met advies voor schade- en OAV verzekeringen en zorg & inkomen. Inhoudelijk meer weten over de verschillende diensten? Vind de gewenste dienst in het schema hieronder.