logo Van Haarlem

Schadeverzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf

Consumenten, leveranciers en werknemers worden steeds kritischer. Ook over producten en diensten die zij afnemen. Ook al hebt u zaken goed geregeld, de kans dat u met een schadeclaim geconfronteerd wordt van één of meerdere partijen neemt alleen maar toe. Een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf mag daarom beslist niet ontbreken.

De aansprakelijkheidsverzekering verzekert u o.a. tegen de financiële gevolgen van aanspraken door derden maar ook voor ongevallen van werknemers. Ook is aansprakelijkheid die verband houdt met de naleving van overeenkomsten gedekt. Levert u producten of diensten? Informeer dan naar de mogelijkheden voor het verzekeren van uw productaansprakelijkheid. Met een paar aanpassingen is het soms mogelijk het aansprakelijkheidsrisico aanzienlijk te verminderen. Wij bekijken graag samen met u hoe dat voor uw bedrijf gerealiseerd kan worden.

Vergeet u trouwens niet dat u als bedrijf wettelijk verplicht bent om een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te (laten) stellen. Graag verwijzen wij hiervoor naar: www.rie.nl.

Goederen/inventaris- en huurdersbelangverzekering

Een goederen- en inventarisverzekering verzekerd u gebruikelijk op basis van een uitgebreide dekking. Onder andere tegen de risico's van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde. Overstromingen zijn uitgesloten.

De goederen- en inventarisverzekering kan gesloten worden in combinatie met een dekking voor huurdersbelang indien u voor uw rekening verbeteringen of verbouwingen heeft verricht aan of in het door u gehuurde pand. Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, verwijzend naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. Onder deze verzekering kan in het algemeen ook de handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde).

Van Haarlem is specialist in het begeleiden van het Midden- en Kleinbedrijf. Wilt u meer weten, bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak.

Bedrijfsschadeverzekering

Bij een brand verliest u niet alleen uw bedrijfspand en uw bedrijfsmiddelen maar u komt ook stil te liggen. En het kost een bepaalde periode om uw bedrijf weer op te bouwen en weer op het oude omzet- en winstniveau te komen. Om de gederfde brutowinst te verzekeren kunt u een bedrijfsschadeverzekering afsluiten.

Bij een bedrijfsschadeverzekering zijn in essentie een tweetal zaken belangrijk. Hoe lang duurt het weer voordat u weer op uw oude productie- en winstniveau zit? Welke brutowinst is er in die totale periode gederfd?

Voor punt 1. is belangrijk wat de activiteiten van uw onderneming zijn. U begrijpt dat het makkelijker is om de productie te hervatten voor een eenmanszaak die klein kantoor huurt dan voor een olieraffinaderij in de Botlek van een grote oliemaatschappij.

Voor punt 2. is belangrijk wat uw laatst bekende jaarcijfers zeggen. En dat ze waarheidsgetrouw zijn. Bij voorkeur goedgekeurd door een accountant. Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.

Wenst u een offerte op maat, maakt u dan gerust een afspraak met onze adviseur. Deze komt langs wanneer het u uitkomt.

Milieuschadeverzekering

Een MilieuSchadeVerzekering (MSV) dekt tegen een lage premie de financiële gevolgen van milieuschade. De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de activiteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag. Hoe minder risico, hoe lager de premie.

Veel verzekeraars hebben de milieuschadedekking geschrapt uit Brand- en AVB-polissen. Ook uit lopende polissen. Dit moet u dus apart afsluiten. De MSV heeft een zeer brede dekking. Daaronder vallen o.a. saneringskosten (niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden). Kosten van het opruimen en afvoeren van asbest. Onderzoekskosten. Bereddingskosten. Kosten die een gevolg zijn van sanering zoals: noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren; kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn; herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald; bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Computerverzekering

Een beschadiging aan uw computerapparatuur, last van een virus of computerkraker? Computerschade kan een dure aangelegenheid zijn, zeker als u er voor uw productie van afhankelijk bent of als u bijzondere computers heeft. Een computerverzekering dekt risico’s die samenhangen met het bedrijfmatig gebruik van computers. Vanaf het moment dat de apparatuur in het bedrijf is of het moment dat het bedrijfsklaar staat opgesteld, heeft u de zekerheid dat schade vergoed wordt.

De dekking geldt eveneens voor schade die is ontstaan tijdens de- en montage , reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. Het dient extra aandacht als u ook de informatiedragers zoals CD’s of USB-sticks wilt verzekeren. U heeft de mogelijkheid de computerverzekering uit te breiden. Staat door computerschade uw bedrijf stil en heeft u daardoor financiële schade? Met een uitbreiding van de verzekering met een bedrijfsschadendekking hoeft u zich geen daarover geen zorgen meer te maken. Ook de extra kosten die zijn ontstaan door het overschakelen naar vervangende apparatuur of het repareren van de beschadigde bestanden (zogenoemde reconstructiekosten) kunt u verzekeren.

Benieuwd, één telefoontje en wij helpen u graag verder.

Machinebreukverzekering

De machinebreukverzekering dekt schade aan de machine-installaties in/op de in de polis genoemde gebouwen/terreinen. Alle plotselinge en onvoorziene materiële schade is in principe gedekt. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door deze verzekering vergoed. Deze verzekering dekt geen schade aan zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken (zoals snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen) en aan onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.

De premie wordt berekend over de in de polis vermelde nieuwwaarde. Hieronder wordt verstaan de aanschafwaarde van een nieuwe machine op het moment van schade, inclusief de kosten van invoer, transport en montage op de plaats van inwerkingneming. Indien u bij productieprocessen bij schade afhankelijk bent van de snelheid van uw machineonderdelen leverancier en u hiervoor mogelijk bedrijfsschade (stilstand) oploopt, kunt u zich eveneens verzekeren voor machinebreukbedrijfsschade.

Fraude- en Geldverzekering

Als ondernemer hebt u dagelijks met geld te maken. Een deel van het geldverkeer loopt via de bank, maar u hebt ook contanten in voorraad. Afhankelijk van de aard van uw onderneming kan het daarbij gaan om grote bedragen. Natuurlijk neemt u de nodige veiligheidsmaatregelen om inbraak, diefstal of beroving te voorkomen, want criminelen hebt u nu eenmaal liever niet over de vloer.

Met de Fraude- en Geldverzekering is uw bescherming helemaal compleet. Deze verzekering dekt onder meer schade door het verloren gaan van geld of geldwaardige papieren door brand, overval of inbraak. Tijdens verblijf in uw vestiging, het kantoor van uw bank, in woningen of gedurende het vervoer. Ook schade door de ontvangst van vals geld kunt u verzekeren. Fraude door eigen personeel, waaronder ook computerfraude, is eveneens gedekt.

Nieuwsgierig, bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Montage/CARverzekering

De CAR (Construction All Risks)verzekering heeft tot doel om dekking te bieden tegen de financiële gevolgen van een schade bij een object in aan- of verbouw.

Als verzekerden op de verzekering worden doorgaans aangemerkt: de verzekeringnemer (contractant en premiebetaler), de opdrachtgever en diens directie, (hoofd- en onder-)aannemers, eventuele architecten, constructeurs alsmede overige adviseurs. Vaak wordt in het bestek aangegeven wie de verzekeringnemer is. Regelmatig komt het voor dat aannemers, onderaannemers en installateurs meeverzekerd zijn.

De verzekeringnemer heeft altijd de bevoegdheid om verzekerden al dan niet toe te laten op de polis; dit eventueel met het oog op het schadevrij houden van de verzekering. Indien een verzekerde is toegelaten op de polis dan heeft deze de mogelijkheid om zelfstandig een schade te melden bij de verzekeraar en de verzekeraar mag de schade-uitkeringen rechtstreeks voldoen aan de schadelijdende partij. Of een aannemer is meeverzekerd op de CAR-verzekering is afhankelijk van de relatie met de opdrachtgever (=verzekeringnemer). De verzekering is per project of doorlopend af te sluiten.

Interesse, u weet ons te vinden.

Zakelijke autoverzekering

Voor zakelijke autoverzekeringen gelden andere premies dan auto’s die met name particulier worden gebruikt. Zo maakt de zakelijke rijder doorgaans meer kilometers waardoor de kans op schade groter is. Ook hier geldt dat wij voor u de verzekeraar vinden met de laagste premie en de meest gunstige voorwaarden. Bel ons en u heeft de volgende dag een vrijblijvende offerte in huis.

Garageverzekering

De garageverzekering of garagepolis is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering. De garageverzekering dekt schade toegebracht met motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade áán motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten.

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar, exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en meewerkende familieleden, huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. Eigenaren of exploitanten van garagebedrijven of motor- en bromfiets(reparatie)bedrijven. Ook eigenaren, exploitanten van aanverwante bedrijven (benzine- en servicestations, autohandelaren en carrosseriebedrijven, kunnen een garageverzekering of garagepolis afsluiten.

Wenst u een advies op maat, bel ons.

Wegam

Sinds het "Arena" arrest van de Hoge Raad in januari 2001 kunnen werkgevers geconfronteerd worden met een hoge claim als een werknemer schade oploopt tijdens het gebruik van een motorrijtuig. Werknemers kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen voor hun letselschade of zaakschade als zij zelf een verkeersongeval veroorzaken. Omdat voor letselschade, smartengeld en inkomensschade, vaak enorme bedragen geclaimd worden, is het gewenst dat werkgevers dit gat in de dekking van hun verzekeringen op te vullen aangezien op de reguliere aansprakelijkheidsverzekering bedrijf schade door met/of door een motorrijtuig is uitgesloten.

Op de motorrijtuigenpolis geldt een uitsluiting voor schade geleden door de bestuurder. Daarom hebben verzekeraars de zogenoemde Wegampolis ontwikkeld. Deze polis dekt de letselschade van de werknemer en de zaakschade van de werknemer anders dan aan een motorrijtuig. Ten aanzien van zaakschade aan een motorrijtuig dat eigendom is van de werknemer dekt de polis de materiële schade, het eigen risico dat van kracht is op een eventuele cascoverzekering en het verlies van het recht op bonus ten aanzien van toekomstig door hem verschuldigde verzekeringspremie. De vergoedingen zijn vanzelfsprekend alleen door de werkgever verschuldigd indien de schade niet gedekt is of verhaald kan worden op andere verzekeringen.

Heeft u werknemers onderweg?
Bel ons dan, voor de premie hoeft u het niet te laten.

Zakenreisverzekering

U of uw werknemer(s) vliegt, vaart of rijdt regelmatig de beurzen af om “up to date” blijven. Tijdens deze reizen kan hij geconfronteerd worden met “onvoorziene uitgave” door ziekte, overlijden of een andere calamiteit. Kosten die nimmer worden betaald op basis van een particulier afgesloten reisverzekering. Deze Kosten van repatriëring van objecten of nog erger personen, zijn extravagant hoog.

Deze kosten maar bijvoorbeeld ook de bagage en de laptop van u of uw werknemer(s) verzekert u via een doorlopende zakenreisverzekering. Bovendien is dekking mogelijk als een zaakwaarnemer aan het thuisfront iets overkomt. Eén keer afsluiten en u heeft er geen omkijken meer naar.

Transportverzekering

De transportverzekering of transportgoederenverzekering dekt beschadiging en verlies van lading (vervoerde zaken) tijdens het transport, waaronder het laden en lossen. De dekkingsmogelijkheden van de transportverzekering zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d..

De dekking van de transportverzekering begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde lading in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de lading is aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. De meest gangbare transportverzekering is de all risksdekking (de meest uitgebreide dekking) en de evenementendekking transportdekking (dekking van met name genoemde gevaren). De verzekerde som bij een transportverzekering bestaat uit het factuurbedrag (inkoopprijs), vermeerderd met de kosten en verwachte winst. Bij een transportverzekering All Riskdekking zijn alle vervoers risico's gedekt, met uitzondering van bederf, eigen schuld van de verzekerde en oorlogs- en stakersgeweld. Het laatste risico kan wel worden meeverzekerd.

Bij de transportverzekering evenementendekking zijn alléén de met name genoemde transport evenementen gedekt: schade aan de vervoerde zaken, goederen als het vervoerende vaartuig of voertuig wordt beschadigd (door brand, stranden, zinken, aanvaring of ongeval) of als de lading zelf wordt beschadigd of verloren raakt door: brand, ontploffing, vallen tijdens (opnieuw) laden of lossen (ook uit nood of in een noodhaven), of te water geraken. Gekozen kan worden voor een eenmalige transportverzekering (transport polis) voor een eenmalige zending (losse post), een doorlopende transportverzekering (omzetpolis) voor vervoer over de weg (Pauschalpolis), of een transportverzekering voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis).

Ook is er een transportverzekering voor ondernemingen die hun goederen met eigen vervoermiddelen transporteren, de eigen vervoerpolis.

Wij zijn gespecialiseerd in…

Een heleboel. Voor de particulier kunt u bij ons terecht voor advies over sparen, beleggen, hypotheken, pensioenen, schade-, levens- en uitvaartverzekeringen. De zakelijke klant helpen wij met advies voor schade- en OAV verzekeringen en zorg & inkomen. Inhoudelijk meer weten over de verschillende diensten? Vind de gewenste dienst in het schema hieronder.