logo Van Haarlem

Zorg & Inkomen

Ziekteverzuim (+ arbodienst)

De Nederlandse overheid werkt de laatste jaren hard aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook met een Ziekteverzuimverzekering is het belangrijk het ziekteverzuim terug te dringen. Een belangrijk instrument hierbij is het leggen van een grotere verantwoordelijkheid bij de werkgever.

Per 1 maart 1996 is daarom de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling verplichting Bij Ziekte (WULBZ) ingegaan en per 1 januari 2004 de Wet Verlenging Loondoorbetaling verplichting. U bent wettelijk verplicht om 70 procent van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100 procent afgesproken. Een Ziekteverzuimverzekering is daarom een vereiste. Ziekteverzuim van uw werknemers loopt behoorlijk in de papieren.

Met de Ziekteverzuimverzekering van MKB Benefits beperkt u niet alleen het risico van ziekteverzuim maar wij helpen u ook bij het terugdringen van het ziekteverzuim.

Arbodienst

In de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden in een bedrijf. Elk bedrijf moet zich aansluiten bij een Arbodienst of zelf een (interne) Arbodienst oprichten. Zo’n dienst ondersteunt de werkgever op gebieden die te maken hebben met arbeidsomstandigheden. In dat verband is de Arbodienst belast met de uitvoerende taken op het gebied van de gezondheid van de werknemers en het bewaken van de veiligheid. De dienstverlening wordt uitgevoerd door bedrijfsartsen, arbeids- en organisatiedeskundigen, veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten.

De Arbodienst adviseert de faculteiten en expertisecentra en verleent bijstand bij de uitvoering van de verplichtingen die de Arbowet de werkgever oplegt. De Arbodienst verleent de werkgever bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten. De verzuimbegeleiding is erop gericht om zieke werknemers zo goed mogelijk te steunen bij reïntegratie, dat wil zeggen bij de hervatting van hun eigen werk. Als dat nodig is, wordt daarbij ook gekeken of aangepast werk een terugkeer mogelijk kan maken. In het kader van de verzuimbegeleiding kan ook het bedrijfsmaatschappelijk werk worden ingeschakeld. Bovendien wordt er intensief samengewerkt met de P&O-dienst en de leidinggevende(n) van een medewerker die langdurig ziek is.

Niet alle risico’s voor de gezondheid van de werknemer kunnen volledig worden geëlimineerd. Bij sommige risico’s is het mogelijk om door vroegtijdig arbeidsgezondheidskundig onderzoek gezondheidsschade te voorkomen. Indien vroegtijdige onderkenning mogelijk en zinvol is, wordt aan de medewerkers een periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek (PAGO) aangeboden. Voorbeelden van dergelijke PAGO’s bij de universiteit zijn: gehooronderzoek bij medewerkers die in lawaai werken en tbc-onderzoek bij medewerkers in de gezondheidszorg.

Uw voordelen:
Eén partij die alles regelt. Snelle probleemanalyse en actie inzake reïntegratiedienstverlening (beperken ziekteverzuim). Geautomatiseerde procesbewaking (aan de eisen die voldaan moeten worden) in het eerste en tweede ziekte verzuimjaar. Uitgebreid pakket aan Arbo-dienstverlening Verzuimregistratie en waardevolle informatie voor u als werkgever Deskundig adviseur op het terrein van de verzuimverzekering en de sociale verzekeringswetgeving.

Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE)

De RI&E is niet ingewikkeld maar WEL VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel! Kent u alle risico’s? Ook die voor uw personeel en uw materieel? Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) zet u deze risico’s op een rij. Zo kunt u ze gericht aanpakken!

Gelukkig hoeft u het niet alleen te doen. Voor het maken van een RI&E verwijzen wij u naar www.rie.nl.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer

Als ondernemer bent u niet beschermd tegen arbeidsongeschiktheid. Vanuit de overheid is er sinds Juli 2004 immers niets meer geregeld. Voor u rest slechts de Algemene Bijstandswet bij arbeidsongeschiktheid.

Staat u eens even stil bij de gevolgen als u niet of onvoldoende verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid. In wat voor situatie bevindt u zich eigenlijk? Het is voor u lastig de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering te vinden. Er zijn verschillende verzekeringen met bijbehorende keuzemogelijkheden. Dat betekent dat er gigantische premieverschillen bestaan, oplopend tot duizenden euro's per jaar. U wilt toch ook de beste verzekering voor de laagste premie.

Bel ons en wij begeleiden u naar en passende oplossing.

Compagnonverzekering

In de praktijk komt het vaak voor dat een bedrijf meerdere eigenaren heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een VOF, of een BV met meerdere DGA's. In dat soort situaties is er vaak sprake van een overnamebeding. Hierin wordt dan bepaald dat in geval van overlijden van een van de partners de andere(n) het recht hebben om het aandeel van de overledene partner over te nemen. Hierdoor kan het bedrijf zelf blijven bestaan, ook na overlijden van een van de eigenaren en wordt bereikt dat de erfgenamen van de overledene zich niet met de bedrijfsvoering kunnen gaan bemoeien. Immers zij worden desnoods tegen hun zin uitgekocht volgens het overnamebeding.

De waarde van het aandeel van overledene moet door de overblijvende partner dan wel in contanten opgehoest worden. Vrijwel altijd zal dit geld niet op de privé-bankrekening van de overlever staan en moet het gefinancierd worden, met als gevolg dat het bedrijf in zeer zwaar weer komt. Immers een van de sleutelfiguren is weggevallen, met alle gevolgen van dien, en er komen extra zware financieringslasten op de nek van de overblijvers, omdat deze de erfgenamen moeten uitkopen. Het is dan ook altijd verstandig om ingeval van meerdere compagnons niet alleen een overnamebeding te sluiten, maar daar ook een compagnon verzekering aan te koppelen. Met de uitkering van een dergelijke compagnonverzekering kunnen dan de erfgenamen worden uitgekocht. Hiermee wordt financiële zekerheid voor zowel de erfgenamen als de overblijvende compagnon bereikt.

De inrichting van een dergelijke polis kent nogal wat haken en ogen. Indien e.e.a. onzorgvuldig geschiedt kunnen een aantal fiscaal zeer nadelige gevolgen optreden. Zowel in de sfeer van de successiebelasting, als de inkomsten en/of vennootschapsbelasting. Laat u dus ook op dit terrein door een terzake deskundige adviseren! Overigens hoeft u het voor de premie van een compagnonverzekering vaak niet te laten: in de praktijk blijken de premies van een dergelijke verzekering vaak heel erg mee te vallen.

Wij zijn gespecialiseerd in…

Een heleboel. Voor de particulier kunt u bij ons terecht voor advies over sparen, beleggen, hypotheken, pensioenen, schade-, levens- en uitvaartverzekeringen. De zakelijke klant helpen wij met advies voor schade- en OAV verzekeringen en zorg & inkomen. Inhoudelijk meer weten over de verschillende diensten? Vind de gewenste dienst in het schema hieronder.